پودر میکروسیلیس (MICROSILICA) با خلوص بالا

ميكروسيليس يک سوپر پوزولان است که در صورت کاربرد صحيح تأثير بسيار قابل ملاحظه ای در افزايش مقاومت و دوام بتن دارد.ميکروسيليس در حرارت زايی بتن تا حد زيادی ناشی از همان مکانيزم هايی مي باشد که منجر به افزايش دوام و مقاومت بتن ميگردند، يعنی اثر پرکنندگی و واکنش پوزولانی.
ميكروسيليس می تواند منجر به کاهش حرارت زايی بتن گردد.حرارت زايی يک گرم ميکروسيليس بيشتر از يک گرم سيمان برابر 4 تا حدود 2( برابر آن خواهد بود.ليکن مقاومت زايي بالاتر ميکروسيليس 2 پرتلند معمولی بوده و در مواردی بيشتر از سيمان)،امکان کاهش مقدار کل مواد سيمانی بتن جهت دستيابي به يک مقاومت مشخص را فراهم ساخته و بدين شکل استفاده از ميکروسيليسميتواند منجر به کاهش حرارت زايی بتن گردد. ميکروسيليس يک محصول فرعي در جريان توليد سيليسيم و آلياژهاي سيليسيم، بخصوص آلياژ فروسيليس است و برای استفاده به عنوان يک ماده سيمانی در بتن بسيار مناسب است.
از ديگر مزيت های استفاده ميكروسيليس پايين آمدن جنبش يونهاى كلر و سرانجام پايين آمدن عمق نفوذ كلر در بتن بخصوص در مناطق ساحلى جنوب ايران مى باشد.

 

موارد مصرف ميکروسيليس 
در بتن ريزى های مربـوط به ساخت بارانداز هاي کشتی، فونداسيون ماشين آلات، سـتونها ،شمعـها و قطـعات پـيش ساخته، وهمه سازه هاى بتنى كه در معرض حملات شيميايى بويژه يون كلر و سولفاتها قرار دارند.

 

مــــــزايای ميکروسيليس 
افزايش مقاومتهاى ديناميكى بتن (فشاری،خمشی،کششی و برشی)افزايش تراکم بتن و بدنبال آن کاهش نفوذپذيرى بتنجلوگيری از خوردگی بتن در مقابل عوامل خورندهمقاومت در مقابل آسيب آرماتور در بتن هاى مسلح

 

ميزان مصرف ميکروسيليس 
درصد وزن سيمان مصرفى كه در بعضی 15 الی 7 ميكروسيليس همانند سيمان در ساخت بتن در هر مترمکعب با هر عياری موارد به همان ميزان جايگزين سيمان ميشود.
يا W/C در بتنی که از افزودنی پوزولانی مثل ميكروسيليس استفاده شده است.بهمراه آن برای کارايي بيشتر و پايين آوردن نسبت نسبت آب به سيمان حتما ميبايستى از يك نـوع سوپر وايزر يا فوق روان کننده كه داراى سازگارى زيادى با ميكروسيليس ميباشد استفاده شود.