کریستال شونده


پودر کریستال شونده پیشرفته ترین نوع محصولات آب بند کننده می باشد که با قدرت نفوذ بسیار زیاد به داخل چشمه هاوحفره های مویین بتن یا سطوح سیمانی نفوذ کرده واز سطوح بتنی یا سیمانی دربرابرآب ومواد شیمیایی مخرب محافظت می نماید.

موارد قابل استفاده:


  رفع نم ورطوبت درزهای اجرایی ودرزهای سرد *رفع نم زدگی و نفوذ پذیری تمامی سازه های بتنی *محافظت وآب بندی کلیه سازه ها مانند تونل ها، سدها ،خطوط انتقال آب وفاضلاب ، مخازن آب آشامیدنی وسپتیک ها،سازه های زیرزمینی ومدفون،فوندانسیون ها،منهول ها و لوپیت ها،چاله آسانسور واستخرها ،استخرهای پرورش ماهی و....
   روش مصرف


    سطح زیرکارباید تمیز،محکم وعاری ازهرگونه ذرات سست،رنگ،روغن و چربی باشد. دوغ آب آماده = 25کیلوگرم پودرکریستال شونده +12لیتر آب ابتدا تمامی سطوح را با آب شیرین مرطوب نمایید و *در قسمتهایی که فشار زیادی وجود دارد می توان یک لوله گالوانیزه را داخل درز و شکاف قرار داد واطراف لوله را توسط خمیر آنی گیر آب بندی نمود ودر انتها لوله را برداشته یا ببرید وموضع باقی مانده را به روش فوق آب بندی نمایید.

مشخصات ویژه


 1. قدرت نفوذ بسیار زیاد به داخل بتن یاسطوح سیمانی
 2. ایجاد بافت یکنواخت با سطح
 3. حفظ کیفیت برابرباعمرسازه
 4. نفوذ ناپذیر سازی تمامی سطوح
 5. مقاوم در برابر یون های مخرب واملاح خورنده شیمیایی
 6. عدم جلوگیری از تنفس سازه ای
 7. قابلیت کاربرد در تماس با آب آشامیدنی
 8. قابلیت اجرا درمحیطهای اسیدی وقلیایی
 9. قابلیت خود ترمیم شوندگی در صورت تخریب یا ایجاد ترک های مویی در سازه
 10. پایدار وداءمی
 11. فاقد یون کلر