پودرآنی گیر


پودر آنی گیر نوعی ملات آب بند کننده فوری برپایه محصولات سیمانی می باشد که پس از مخلوط شدن با آب خمیری قدرتمند جهت انسداد آنی نشت های آب پر فشار ایجاد مینماید

روش مصرف :


سطح زیرکارباید تمیز،محکم وعاری ازهرگونه ذرات سست،رنگ،روغن و چربی باشد. درز بتن یا سنگ را بصورتVبازنمایید پودر آنی گیر را با مقدار کمی آب مخلوط نمایید تا خمیری یکنواخت ونسبتاً خشک حاصل گردد مخلوط آماده را به مدت 20ثانیه برروی درز فشار دهید پس از جلوگیری از نشت آب میتوانید مازاد مواد قرار گرفته روی سطح را جهت تسطیح بتراشید. پر نمودن درز را از اطراف به سوی مرکز نشت انجام دهید بعد از پر نمودن کامل درز ورفع نشت آن را با سطح بتنی یا سنگی هم سطح نمایید. در قسمتهایی که فشار زیادی وجود دارد می توان یک لوله گالوانیزه را داخل درز و شکاف قرار داد واطراف لوله را توسط خمیر آنی گیر آب بندی نمود ودر انتها لوله را برداشته یا ببرید وموضع باقی مانده را به روش فوق آب بندی نمایید.

مشخصات ویژه


  1. چسبندگی بالا به انواع مصالح مخصوصاْ بتن،سنگ وآجر
  2. قابلیت استفاده درمخازن آب شرب
  3. حفظ کیفیت برابرباعمرسازه
  4. بدون انقباض وترک خوردگی
  5. گیرش سریع
  6. پایدار وداءمی
  7. فاقد یون کلر


موارد قابل استفاده :


قطع سریع هرگونه نشت آب *آب بندی وجلوگیری از نشت آب محل درزها ومجاری عبور آب در مقاطع بتنی وسنگی *محافظت وآب بندی کلیه سازه ها مانند تونل ها،سدهاومخازن آب،سازه های زیرزمینی ومدفون،منهول ها و لوپیت ها،چاله آسانسور استخرها و....

شرایط نگهداری:


درظرف دربسته دور ازتابش مستقیم نور خورشید، رطوبت ویخ زدگی در دمای 10 الی30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. این پودر قلیایی می باشد بنابراین در حین کار ازدستکش استفاده نموده ودر صورت تماس پودرآنی گیر با دست یاچشم سطح تماس را با آب شیرین فراوان بشویید.